ILRP_15

Švedų tautodailės parodos atidarymas Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje. Kaunas, 1934 m. balandžio 7 d.
Pirmoje eilėje iš kairės: 1-as – Antanas Merkys, 3-as – Švedijos etnografinio muziejaus direktorius, profesorius Karl Gerhard Lindblom, 4-as – Švedijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Patrick C. R. de Reuterswärd, 5-as – Lietuvos užsienio reikalų ministras Dovas Zaunius, 6-as – Jadvyga Tūbelienė, 7-as Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, 9-as – Konstantinas Šakenis, 10-as – Lietuvių – Švedų draugijos pirmininkas Martynas Yčas. Nuotraukoje taip pat yra: Latvijos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Liudvigs Ēķis, Čekoslovakijos laikinasis reikalų patikėtinis Jan Skalicky, Argentinos konsulas Arnoldo Barsanti, Vengrijos garbės vicekonsulas Jonas Dobkevičius, Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius Stasys Lozoraitis ir kiti diplomatinio korpuso nariai bei užsienio reikalų ministerijos atstovai. Taip pat: Antanas Merkys, Konstantinas Šakenis, Antanas Žmuidzinavičius, Eduardas Volteris ir kiti.
Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune nuosavybė

Švedų tautodailės parodos atidarymas Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje…