VDU istorijos menė

Konferencijų salėje yra įsikūręs S. S. Lozoraičių muziejus. Bentroje erdvėje vyksta konferencijos, apskritojo stalo diskusijos, seminarai, posėdžiai, susitikimai.

1918–1940 m. Lietuvoje veikė dvidešimt vienas Ministrų kabinetas. Ministro pirmininko pareigas ano meto Lietuvoje ėjo dvylika asmenų. Ministrais pirmininkais yra buvę: Augustinas Voldemaras, Mykolas Sleževičius, Pranas Dovydaitis, Ernestas Galvanauskas, Kazys Grinius, Antanas Tumėnas, Vytautas Petrulis, Leonas Bistras, Juozas Tūbelis, Vladas Mironas, Jonas Černius, Antanas Merkys.

1918–1940 m. veikė Finansų, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Švietimo, Teisingumo, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, Žemės ūkio ministerijos. Laikui bėgant jų pavadinimai keitėsi, kito ir jų veiklos sritys. Nepriklausomybės pradžioje kurį laiką veikė atskiros ministerijos, kurios vėliau tapo kitų ministerijų departamentais: Darbo ir socialinės apsaugos ministerija, 1919 m. tapo Vidaus reikalų ministerijos departamentu. Kurį laiką veikė Maitinimo ir viešųjų darbų, Tiekimo ir maitinimo bei Prekybos ir pramonės ministerijos. Taip pat Ministrų kabinete kurį laiką veikė Ministras be portfelio žydų reikalams (1918 m. gruodžio 11 d. – 1922 m.), kurio tarnyba vėliau buvo pertvarkyta į Žydų reikalų ministeriją (1922 m. – 1924 m. kovo mėn.) bei Ministras be portfelio gudų reikalams (1918 m. gruodžio 9 d. – 1923 m. gruodžio 31 d.).